LÄNSFÖRBUNDSKONFERENS 11 MARS 2017

Länsförbundskonferens   LÖRDAGEN DEN 11 MARS kl. 10-16, Bergagården Hunneberg.

Sveriges skogar är en av landets viktigaste naturresurser med stor betydelse för ekonomin,
men skogarna är genom sin stora areal också hemvist för ett mycket stort antal arter av olika
grupper, är alltså viktiga för den biologiska mångfalden i vårt land. Skogarna ger också möjlighet för rekreation och friluftsliv och tillhandahåller många andra viktiga ekosystemtjänster.

Dagens moderna och storskaligt rationella skogsbruk baserat på kalhyggesbruk har inneburit stora förändringar för främst de arter som är beroende av en längre skoglig kontinuitet, en stor mängd död ved, trädslags- och åldersvariation. De senaste utvärderingarna av miljömålet ”Levande skogar” visar att de uppsatta målen inte kommer att nås och i vissa områden är utvecklingen fortsatt negativ. Det behövs alltså en helt ny strategi för skogsbruket som är baserad på hyggesfria metoder, som innebär att ett kontinuitetsskogsbruk etableras över stora arealer. För att rädda mångfalden räcker sannolikt inte det formella skyddet av ytor vilka blir till ”öar” i ett i övrigt monotont skogslandskap, stora ytor av skog brukad med hyggesfria metoder kan dock i ett  landskapsperspektiv binda samman de värdefulla kärnområden som skyddats.

Strategier för hyggesfritt skogsbruk är något som vi naturvårdare måste börja arbeta för mer aktivt, och Martin Jentzen som arbetar med hyggesfritt skogsbruk kommer att i en föreläsning under förmiddagen att introducera oss i dessa strategier.

Kanske kan vi med en stor andel hyggesfritt skogsbruk slippa se syner som bilderna ovan.

 

Hur kan vi nå fler aktiva för förtroendeuppdrag?

Under eftermiddagen ska vi ägna oss åt föreningsinterna frågor som berör styrelsearbete och hur vi når och lyckas aktivera fler  personer för de olika förtroendeuppdragen som vi måste ha för att kunna vara en aktiv förening. Och framförallt hur når vi fler unga och lyckas engagera dessa. Länsförbundet i Skåne har arbetat med dessa frågor under ett antal år och bl.a. tagit fram en broschyr som finns att hämta på följande länk:  http://skane.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/106/2016/11/Verktyg_webversion.pdf
Många av länsförbundets kretsar har en åldrande kader av förtroendevalda och det är viktigt att vi kan få en bra succession med duktiga naturvårdare. Till vår hjälp i dessa diskussioner har vi personal från föreningsavdelningen på riks.


ALLTSÅ:
Konferens 10 – ca 16. Vi samlas på Bergagården, Hunneberg kring 9:30 för gemensamt kaffe. kl. 12:30 äter vi lunch och sedan får vi även kaffe under eftermiddagen kl. 15. Länsförbundets styrelse ser gärna att minst två personer som är förtroendevalda kommer från varje krets (gärna fler) . Förtäring och resa bekostas av länsförbundet. Anmälan senast söndag 5 mars till INGVAR ARVIDSSON eller INGVAR ANDERSSON,  på e-post eller telefon (se hemsidan under styrelse). Har ni speciella kostkrav så meddela även detta.