SKOGSSIDAN

Under denna sida kommer det publiceras olika inlägg, referat, tankar och visioner som
berör skogarna i vid mening.

   

2017-02-19

Under veckan som gått har riksföreningen initierat en kortare kampanj för att uppmärksamma att den uppdaterade
strategin för skogsskydd – Nationell strategi för formellt skydd av skog – presenterats. Detta har i stort passerat rätt obemärkt och insatsen är till för att få press och media att föra ut ”nyheten”. Kan vi på regionalt eller lokalt plan bidra så får kampanjen större genomslag. Den modifierade strategin innehåller inga revolutionerande förändringar, men bl.a. tillmäts tätortsnära skogar större betydelse och värdekärnor (skyddsobjekten) blir mer värda om man kan uppnå synergier med andra miljökvalitetsmål eller allmänna intressen.

I strategin konstateras att det är dyrare att restaurera skogar så att de blir värdefulla, än att skydda de värdefulla skogar som finns. Detta är ju helt i linje med föreningens syn, att inga kvarvarande skyddsvärda skogar ska avverkas. Sådana skogar är ju vanligen gammelskogar eller kontinuitetsskogar med ett flertal hotade arter, eller specifika prioriterade skogstyper som t.ex. sandtallskog eller kalkbarrskog.

I bakgrundsdokumenten finns tabeller som visar på situationen länsvis och vilka arealer som skyddats och som ska skyddas kortsiktigt (inom målperioden till 2020). Mycket matnyttigt finns här att hämta som fakta att föra fram i olika sammanhang. Länk till Naturvårdsverkets sida med strategin och kompletterande dokument finner du nedan.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Ny-nationell-strategi-for-formellt-skydd-av-vardefulla-skogar/

Läs gärna strategin och  övriga dokument och försök göra en lokal koppling till något område som ni vill uppmärksamma för skydd.

BIA