Vill du engagera dig för natur och miljö i Norra Älvsborg?

Vi söker dig som vill vara med och påverka, delta och utveckla Norra Älvsborgs Naturskyddsförenings arbete på ett regionalt plan.

Du behöver inte kunna allt, men vara intresserad av uppdraget och nyfiken på att veta mer. Kan du eller har du förståelse för en ideell förenings rutiner som ekonomihantering och protokollföring är det extra välkommet.

Länsförbundet arbetar främst med regionala natur – och miljöfrågor, och har en samordnande funktion för regionens 12 lokalföreningar.

Som styrelseledamot i Norra Älvsborgs Länsförbund har du möjlighet att engagera dig i miljö – och naturfrågor som t.ex. skog, vattenvård, hållbarhet eller försöka påverka kommunernas miljöarbete. Hur mycket tid du vill lägga utöver styrelsemötena (6-8 per år) bestämmer du själv.

Styrelsen i Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg består av fem personer som är engagerade i natur- och miljöfrågor. Valberedningen söker nu fler personer som vill vara med.

Låter det spännande och som något för dig? Har du frågor?

Hör av dig till Barbara Sandell: barbara@cirka.se eller Maja Ryberg: maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se så berättar vi mer.

obs! obs! obs! obs! obs! obs! LÄNSSTÄMMAN UPPSKJUTEN

De digitala länsstämmorna som vi tidigare kallat till senareläggs en månad.

Det har visat sig mycket  svårt att få fram kandidater så att 2021 års stämma
ska kunna välja en fungerande fulltalig styrelse. Styrelsen ser sig därför nödgad
att skjuta fram stämmorna till lördagen den 8 maj kl. 10, och hoppas därmed att
vi med gemensamma krafter ska kunna lösa detta.

De digitala stämmorna sker i verktyget Zoom och länk till anmälan (senast 1 maj för att deltagarna skall få inloggning till mötet) är som tidigare: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z5m54151kt3ud4/
och handlingarna finns på Naturkontakt på sidan Länsförb. Norra Älvsborg föreningsinfo m.m. välj sedan filarkiv:
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/lansforb-norra-alvsborg-nina-nytt/

Läs mer i kallelsen nedan

VÄLKOMMEN

till Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg
Föreningen är ett länsförbund och omfattar 12 lokala kretsar av
Naturskyddsföreningen.

En ’rullesten’ från Risveden

Här finner du  kontaktinformation till
styrelse och kretsar,
aktuellt om föreningsaktiviteter
i den kalender som visas till höger.
Här är länk till våra kretsars hemsidor och facebook sidor:

Ale (Facebook)
Alingsås (Facebook)
Edsbygden (Dals-Eds kommun)
Färgelanda(Facebook)
Herrljunga (Facebook)
Lilla Edet
Nordal (Melleruds kommun)
Skogsdal (Bengtsfors kommun) (Facebook)
Trollhättan (Facebook)
Vårgårda (Facebook)
Vänersborg (Facebook)
Åmålsbygden (Facebook)

Vi kommenterar också ”dagsaktuella” frågor som
rör natur och miljö.

Kallelse till länsstämmor

Kallelse till Länsstämmor för 2020 och 2021
Härmed kallas medlemmar i Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg till länsstämmor lördagen den 10 april kl. 10.00.
Stämmorna kommer att genomföras digitalt. Välkommen att deltaga.
Situationen med pandemin gjorde att den från våren2020 uppskjutna länsstämman inte kunde genomföras under hösten. Läget är fortfarande detsamma, varför styrelsen i enlighet med rekommendationer från riksstyrelsen beslutat att hålla stämmorna digitalt.
Det har då också givits möjlighet att hålla båda stämmorna samma dag vilket styrelsen också beslutat.

läs mer

 

Nytt utspel om hur skogarnas vatten bör hanteras

En debatt har blossat upp om hur skogspolitiken och möjligheterna att skydda värdefulla skogar ska skötas genom Skogsstyrelsens beslutet om att inte längre inventera nyckelbiotoper inom de fjällnära områdena i nordväst.

Samtidigt har ett stort antal i friluftsorganisationer (inom Svenskt Friluftsliv) och Ekoturismföreningen vänt sig till landsbygdsminister Bucht och framfört att man anser vissa följder av nuvarande miljö- och skogslagstiftning som uppenbart orimliga. Man vill t.ex. se ett lagstadgat krav på skyddszoner längs vattendragen, vilket man menar skulle skapa en blågrön infrastruktur över hela landet som kan bidra till ett sorts biotopskydd som skulle gynna den biologiska mångfalden.

Vidare framför man att eftersom Sverige inte kommer att nå miljömålet ”Levande skogar” inom överskådlig framtid vill man se en ökad transparens och bättre kvalitetssäkring kring skogsägarnas frivilliga avsättningar, vilka utgöt en viktig del i arbetet med att uppnå miljömålet. Ekoturismförenigen framfärde också att det finns behov av att förvekliga och uppnå de av riksdagen antagna friluftsmålen, liksom övriga miljömål och miljöbalkens principer för samråd.

Hanteringen av strandzoner kring sjöar och vattendrag liksom runt mindre bäckar och fuktdråg inom skogsbruket kan enkelt rubriceras som katastrofal. Genom kalavverkningar som stäcker sig ner till vattenbrynet, kanske med enstaka träd kvarlämnade här och var, åstadkommes stor skada på en zon som ofta ha stor betydelse för fauna och flora i landskapet. Strandskyddet är ju ett sätt att förhindra ödeläggande byggnation och annan exploatering, men skogsbrukets inverkan kan vara lika kännbarr. Skogsstyrelsen har bl.a. genom dialogprojektet försökt få fram en frivillig konsensus om att större hänsyn skall tas vid avverkningar intill vatten, men detta har i stort sett inte fått något genomslag hittills och än mer långtgående regler skulle behövas för framtiden.

BIA