VÄLKOMMEN

till Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg
Föreningen är ett länsförbund och omfattar 12 lokala kretsar av
Naturskyddsföreningen.

En ’rullesten’ från Risveden

Här finner du  kontaktinformation till
styrelse och kretsar,
aktuellt om föreningsaktiviteter
i den kalender som visas till höger.
Länsförbundet har även för avsikt
att ge en mer allmän information
om naturvård och miljö i inlägg
som länkar till mer utförliga
artiklar eller rapporter.

Vi kommenterar också ”dagsaktuella” frågor som
rör natur och miljö.

Kallelse till länsstämmor

Kallelse till Länsstämmor för 2020 och 2021
Härmed kallas medlemmar i Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg till länsstämmor lördagen den 10 april kl. 10.00.
Stämmorna kommer att genomföras digitalt. Välkommen att deltaga.
Situationen med pandemin gjorde att den från våren2020 uppskjutna länsstämman inte kunde genomföras under hösten. Läget är fortfarande detsamma, varför styrelsen i enlighet med rekommendationer från riksstyrelsen beslutat att hålla stämmorna digitalt.
Det har då också givits möjlighet att hålla båda stämmorna samma dag vilket styrelsen också beslutat.

läs mer

 

Nytt utspel om hur skogarnas vatten bör hanteras

En debatt har blossat upp om hur skogspolitiken och möjligheterna att skydda värdefulla skogar ska skötas genom Skogsstyrelsens beslutet om att inte längre inventera nyckelbiotoper inom de fjällnära områdena i nordväst.

Samtidigt har ett stort antal i friluftsorganisationer (inom Svenskt Friluftsliv) och Ekoturismföreningen vänt sig till landsbygdsminister Bucht och framfört att man anser vissa följder av nuvarande miljö- och skogslagstiftning som uppenbart orimliga. Man vill t.ex. se ett lagstadgat krav på skyddszoner längs vattendragen, vilket man menar skulle skapa en blågrön infrastruktur över hela landet som kan bidra till ett sorts biotopskydd som skulle gynna den biologiska mångfalden.

Vidare framför man att eftersom Sverige inte kommer att nå miljömålet ”Levande skogar” inom överskådlig framtid vill man se en ökad transparens och bättre kvalitetssäkring kring skogsägarnas frivilliga avsättningar, vilka utgöt en viktig del i arbetet med att uppnå miljömålet. Ekoturismförenigen framfärde också att det finns behov av att förvekliga och uppnå de av riksdagen antagna friluftsmålen, liksom övriga miljömål och miljöbalkens principer för samråd.

Hanteringen av strandzoner kring sjöar och vattendrag liksom runt mindre bäckar och fuktdråg inom skogsbruket kan enkelt rubriceras som katastrofal. Genom kalavverkningar som stäcker sig ner till vattenbrynet, kanske med enstaka träd kvarlämnade här och var, åstadkommes stor skada på en zon som ofta ha stor betydelse för fauna och flora i landskapet. Strandskyddet är ju ett sätt att förhindra ödeläggande byggnation och annan exploatering, men skogsbrukets inverkan kan vara lika kännbarr. Skogsstyrelsen har bl.a. genom dialogprojektet försökt få fram en frivillig konsensus om att större hänsyn skall tas vid avverkningar intill vatten, men detta har i stort sett inte fått något genomslag hittills och än mer långtgående regler skulle behövas för framtiden.

BIA

 

Licensjakt på Lodjur i Sjuhäradsbygden

Länsstyrelsen beslutade i december 2016 om licensjakt på 8 st. lodjur inom Bollebygds, Borås, Marks och del av Ulricehamns kommuner. Bakgrunden är att under 2016 harr ett större antal får dödats av lo inom området och beslutade skyddsjakter har under året misslyckats. Inventeringar under vintern 2016 gav till resultat att det inom Västra Götalands län bedöms finnas 12,5 familjegrupper (motsvarande en population av 69 djur) vilket är fler än de 10 föryngringar som Viltförvaltningsdelegationen har satt som miniminivå, och inom det aktuella området har ca 33 lodjur enligt schablonen bedömts finnas (alltså halva länets bestånd).

Med detta som bakgrund och anseende att det inte finns andra rimliga åtgärder att tillgripa, då skyddsjakterna misslyckats, har länsstyrelsen alltså givit tillstånd att fälla 8 lodjur via licensjakt. Via modellberäkningar bedöms detta på intet sätt äventyra målsättningen om 10 föryngringar som miniminivå. Stammen av lo har dock visat sig känslig för jakttryck och har flera gånger under de senaste decenniet varit lägre än miniminivån (märk väl att denna nivå var 30 föryngringar innan Naturvårdsverket så sent som 2013 drastiskt minskade nivån) och inom stora områden i länet finns i dag inga eller mycket få lodjur, t.ex. i Dalsland där föreningen påtalat att tjuvjakt sannolikt förekommer.

Länsstyrelsebeslutet överklagades av Rovdjursföreningen, länsförbunden i Södra och Norra Älvsborg samt föreningen Varg och Lo. Förvaltningsrätten i Luleå avslog dock föreningarnas klagan och en begäran från länsförbundet i Södra Älvsborg om att få prövningstillstånd av denna dom hos kammarrätten i Sundsvall samt inhibition har resulterat i att ett prövningstillstånd erhållits men att ingen inhibition beviljats (en klar indikation på att domen inte kommer att ändras).

Då länsstyrelsen avlyste jakten den 6 mars hade 9 lodjur fällts (länsstyrelsen slätar dock över detta uppenbara brott mot villkoren i beslutet) och ett 10:e som träats fälldes efter muntligt telefontillstånd för skyddsjakt då djuret ansågs vara identifierat som ett av problemdjuren som angripit får. Fördelningen av de fällda djuren är inte helt klar, men det har fällts minst 3 djur i Ulricehamns kommun där angreppen varit minst. Det är uppenbart att licensjakt inte är ett bra sätt att förvalta lodjursstammen. Om man under kommande säsong får nya angrepp på tamdjur och skyddsjaktsbeslut som resulterar i skjutna djur kommer man att riskera en ny nedgång av en redan alltför svag population. Möjligheterna för spridning väster och nordvästut och en jämnare fördelning av de få föryngringarna kan därmed ha spolierats. Länet har så rika stammar av mindre klövvilt att det rimligen skulle kunna ha betydligt fler föryngringar. Miniminivån för Västra Götalands län behöver följaktligen omvärderas.

BIA

Rikskonferens 2017 den 12-14 maj i Skövde

Årets rikskonferens äger rum i Skövde och har temat Forum för framtiden. På konferensen ska vi diskutera och formulera föreningens nya verksamhetsriktlinjer som ska antas på riksstämman 2018 (och gälla 2019-2022). Vill du vara med och påverka inriktningen av föreningens arbete för framtiden så har du chansen i vår.

Under konferensen ska det dessutom ordnas en utställning i  mötets  stora plenisal där plats bereds för samtliga länsförbund att visa upp karakteristisk natur eller ett inspirerande ideellt arbete på länsförbundsnivå och där även exempel på arbetet i  kretsarna kan lyftas fram.

Länsförbundet behöver för göra denna utställning intressant en input från kretsarna som lyfter fram olika typer utav det arbete som ni bedriver eller t.ex. en fotoserie från någon alldeles speciellt naturområde/fenomen i kretsens verksamhetsområde.

För att vi ska kunna göra ett fullgott arbete med detta så är det bra om ni hör av er snarast till  Ingvar Andersson via tfn. 0322-71331 eller 0703-380149 eller via e-post:mailto:b.ingvar.andersson@telia.com